Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Tilipalvelu Marika Lehtinen Oy arvostaa asiakkaidensa henkilötietoja ja suojelee asiakkaiden yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella kuvaamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn ja tiedotamme siitä asiakkaillemme.
Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina, analytiikan kautta sekä havainnoimalla. Laadittu 17.6.2022

Asiakas- ja markkinointirekisteri
Rekisterinpitäjä
Tilipalvelu Marika Lehtinen Oy
Huvilakatu 20 B 22, 04400 Järvenpää
tilipalvelumarikalehtinen(a)gmail.com
050 500 1332

Rekisteriasioissa yhteyshenkilö
Marika Lehtinen
tilipalvelumarikalehtinen(a)gmail.com
050 500 1332

Rekisterin nimi
Tilipalvelu Marika Lehtinen Oy:n asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tilipalvelu Marika Lehtinen Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Henkilöllä on tai on ollut rekisteripitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde, tai henkilö kuuluu rekisteripitäjän sidosryhmiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten:
• Etu- ja sukunimi
• Asema organisaatiossa
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi ja y-tunnus
• Yrityksen yhteystiedot (postiosoite, käyntiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• Yrityksen laskutustiedot ja maksuehtotieto
• Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta • Mahdolliset suoramarkkinointikiellot
• Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot.
• Yrityksen liikevaihtoluokka tai muita yrityksen toimintaa tai palvelusisältöä kuvaavia luokittelutietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakasyritykseltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Tilipalvelu Marika Lehtinen tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin suojauksen periaatteita
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen oikaisu ja poistaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita.
Tietojen tarkastus, päivityspyyntö ja henkilötietojen poistopyyntö tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioiden yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.